Contact

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag!

  Veel gestelde vragen

  + Waarom moet ik nu in grond investeren?

  Er dreigt een woningtekort van ruim 300.000 woningen vanaf 2020. Grond is in deze tijd nog betaalbaar en als er straks een inhaalslag wordt gemaakt op de woningbouwmarkt, hoeft u niet achter de feiten aan te lopen als u dan nog grond wilt gaan aankopen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat de Nederlandse bevolking tot 2040 zal groeien. Grote woningcorporaties en projectontwikkelaars hebben het in deze tijd moeilijk en dat biedt u en ons kansen om nu de gronden aan te kopen, welke in het verleden vaak al in handen waren van de eerder genoemde marktpartijen.

  + Wat maakt investeren in grond aantrekkelijk voor mij?

  • Grond is duurzaam. Grond is schaars en wordt steeds schaarser. Grond is relatief waardevast. Grond is tastbaar. Grond wordt uw eigendom, zonder uw goedkeur kan het niet vervreemd worden.
  • Grondeigendom is een goede manier voor vermogensbehoud en eventueel voor vermogensgroei. Grond is verhandelbaar, maar koopt u niet voor de korte termijn.
  • Grond biedt financiële rust.

  + Ben ik na de aankoop nog afhankelijk van Grondinvestment?

  Als investeerder in grond bent u eigenaar, dit wordt geregistreerd in het kadaster. Buiten een bestemmingswijziging of een onteigening (wat zelden voorkomt) bepaalt u, en alleen u wat er met uw kavel gebeurt.

  U bent onafhankelijk van anderen. U heeft het beheer volledig in eigendom. U bent onafhankelijk van Grondinvestment.

  + Hoe wordt mijn investering gewaarborgd?

  Bij Grondinvestment wordt u officieel eigenaar van het perceel dat we ontwikkelen. U krijgt een onverdeeld aandeel, waarmee u collectief eigenaar bent van een deel van het ontwikkelgebied. Dit wordt geregistreerd in het Kadaster; het Nederlands openbaar register van registergoederen. Uw eigendom kan alleen overgedragen worden met uw medewerking via een notaris, die is verplicht om het Kadaster hiervan op de hoogte te brengen. Het Kadaster stuurt vervolgens weer een bericht naar de oude en nieuwe eigenaar. Bij verkoop van een perceel krijgen alle eigenaren van een onverdeeld aandeel dezelfde verkoopopbrengst per vierkante meter.

  + Kan ik de grond ook schenken?

  Ja, dat is mogelijk. Voorwaarde hierbij is wel dat de begunstigde op de hoogte is van de consequenties en akkoord gaat met de notariële overdracht. Is de begunstigde jonger dan 18 jaar, dan zal de wettelijke voogd moeten tekenen. Al staat de grond op naam van deze minderjarige begunstigde, de wettelijke voogd zal tot het 18e jaar verantwoordelijk zijn. Aan een schenking kunnen fiscale gevolgen zitten.

  U kunt uw kinderen per jaar ca. € 5.000 belastingvrij schenken. Aan kinderen tussen 18 en 40 jaar kunt eenmalig een schenking doen van ca. € 25.000. Het kan voor u interessant zijn om middels een belastingvrije schenking u kind(eren) een kavel te geven. U heeft dan een belastingvrije vermogensoverheveling gedaan zonder dat u kind(eren) snel kunnen beschikken over liquiditeit. Dit kunt u natuurlijk met de eenmalige vrijgestelde schenking doen maar ook met de jaarlijkse vrijgestelde schenkingsmogelijkheden.

  Als u bijvoorbeeld aan het einde van een jaar een schenking van € 5.000 aan een kind doet en aan het begin van het volgende jaar dit weer doet, kunt u de schenking betalen op de derdengeldenrekening van een notaris. Aan het begin van het tweede jaar staat er dan voor een kind € 10.000 geparkeerd op een derdengeldenrekening. Een mooi bedrag waarmee al een leuke kavel aangekocht kan worden voor uw kind.

  U kunt echter ook het aan de onteigening ten grondslag liggende bestemmingsplan zelf uitvoeren: zelfrealisatie. Indien u dat doet, kan er geen onteigening plaatsvinden. U moet het plan dan wel uitvoeren op de manier die de gemeente voor ogen had.

  In de praktijk is onteigening, zeker van de percelen die Grondinvestment in de markt zet, vrij lastig. Landheer verkoopt haar percelen in de regel aan meerdere eigenaren die allemaal via een inschrijving in het kadaster een specifiek oppervlakte op naam hebben.

  De overheid zal in geval van onteigening tegen elke eigenaar apart een onteigeningsprocedure moeten starten. Dit is een tijdrovend en kostbaar traject. Financieel gezien is het voor een gemeente/overheid vaak voordeliger om een marktconforme prijs voor de grond te betalen.

  + Kan ik de grond altijd weer verkopen?

  Ja. Aangezien de grond volledig in uw bezit is, net zoals bijvoorbeeld een koophuis, is het ten alle tijden vrij verhandelbaar. Wel is het raadzaam de grond zo lang mogelijk in bezit te houden, omdat u dan vaak meer voor de grond krijgt.

  Een investering in grond is een lange termijn investering. Hoewel grond in het verleden altijd een stabiele waardeontwikkeling heeft laten zien, valt er vooraf niet te bepalen hoeveel de waarde van de grond zal zijn op het moment van verkoop.

  + Wat is een bestemmingsplan?

  Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren. Het plan omschrijft het heden.

  Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het gebruik van grond, maar ook over bijvoorbeeld de maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Zo wordt er voorkomen dat er bijvoorbeeld op agrarische grond woningen worden gebouwd, de natuurgebieden beschermd blijven en in woonwijken niet iedereen zomaar een garage of dakkapel kan bouwen.

  Een bestemmingsplan is een algemeen verbindend voorschrift (AVV), wat inhoudt dat het bindend is voor burgers, bedrijven en (lokale)overheden. Een gemeente kan een bestemmingsplan herzien omdat het huidige bestemmingsplan veroudert is, of omdat de gemeente een ontwikkeling mogelijk wilt maken die in het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is.

  + Mag ik zelf gaan bouwen na een bestemmingsplanwijziging?

  U kunt u altijd beroepen op uw recht tot zelfrealisatie. Als u na een bestemmingsplanwijziging zelf zou willen ontwikkelen, dient u wel eerst een bouwplan bij de desbetreffende gemeente in te dienen.

  Hier kunt u een architect voor inhuren. U zult er rekening mee moeten houden dat uw bouwplannen stroken met het dan geldende bestemmingsplan. Hierin staat onder andere vermeld wat u mag bouwen en aan welke voorwaarden dit moet voldoen. Vaak heeft u om hiervoor in aanmerking te komen een kavel van een bepaald minimumoppervlakte nodig.

  + Staat Grondinvestment onder toezicht van de AFM?

  AFM staat voor “Autoriteit Financiële Markten”. Het is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden en is de gedragstoezichthouder op de financiële markten in Nederland. De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het beleid en de wetgeving op het gebied van financiële markten (zoals vastgelegd in de Wet financieel toezicht, hierna “Wft”), terwijl de AFM toezicht houdt op de naleving ervan. Deze wet- en regelgeving geldt niet alleen voor financiële ondernemingen (zoals banken, verzekeraars, vermogensbeheerders of tussenpersonen), maar ook voor accountants, bedrijven die aandelen uitgeven, pensioenuitvoerders en consumenten.

  Grondinvestment is een aanbieder van grondposities in Nederland. Bij het passeren van de koopakte bij de notaris, verkrijgen onze kopers het volledige eigendom van de grond en zijn zij daarna zelf verantwoordelijk voor het beheren ervan. Vanwege deze structuur staat het huidige door Grondinvestment. aangeboden product niet onder toezicht van de AFM en is Grondinvestment evenmin vergunningplichtig ingevolge de Wft.

  + Wat is de rol van de gemeente?

  De rol van een gemeente is een beetje vreemd. Zij zijn degene welke invulling geven aan de toekomstige ruimtelijke ordening. Zij bepalen (binnen door de landelijke en provinciale overheid vastgestelde criteria) welke gebieden binnen een gemeente van bestemming wijzigen. Daarnaast is een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van het zelf inkopen van percelen voor een bestemmingswijziging en het doorverkopen van deze gronden aan projectontwikkelaars na de wijziging.

  Dit twee petten systeem is eigenlijk niet erg chique. Het is te vergelijken met handel in aandelen met voorkennis.

  Gemeenten zijn niet erg blij met de particuliere grondinvesteerders zoals u en daarmee met organisaties als Grondinvestment. Mocht u voor aankoop van een kavel verdere informatie willen ontvangen van de betreffende gemeente dan zult u in de meeste gevallen te horen krijgen dat het betreffende gebied in de komende tientallen jaren niet van bestemming zal wijzigen.

  Een leugentje om bestwil!

  + Wat is het verschil tussen een kavel en een perceel?

  Grondinvest heeft een perceel gedefinieerd als een stuk grond welke zij aangekocht heeft op een locatie. Een kavel is een aaneengesloten onderdeel hiervan welke als één geheel verkocht wordt aan één investeerder.

  + Wat als mijn grond niet van bestemming wijzigt?

  De waardeontwikkeling van door u gekochte grond is afhankelijk van diverse factoren. Een scherpe inkoopprijs is daarbij van belang, omdat daardoor eerder geprofiteerd kan worden van een autonome waardestijging (los van een andere bestemming). Door schaarste en strategische ligging kan de prijs van grond zich zeer interessant ontwikkelen.

  + Kan ik ook onteigend worden?

  In uiterst zeldzame gevallen kan er een onteigeningsprocedure tegen u gestart worden. De overheid moet zich dan wel aan strenge regels houden. U wordt of schadeloos gesteld, of u kunt onder een onteigening uit komen door zelf te gaan realiseren.

  Uw grond kan alleen onteigend worden wanneer de rechter dit heeft besloten. Voorafgaand aan de onteigening zijn er bepaalde regels waaraan de overheid zich moet houden. De overheid moet aantonen dat de onteigening noodzakelijk en urgent is en het algemeen belang dient.

  Verder moet de voormalige eigenaar een passende schadeloosstelling ontvangen. De eigenaar mag door onteigening niet voor- en achteruit gaan in inkomen of vermogenspositie. Verder moet de overheid het goed eerst op een minnelijk manier proberen te verkrijgen.

  + Valt de grond in box 3?

  Net zoals bijvoorbeeld spaargelden en een aandelenportefeuille, zult u het aankoopbedrag van de grond op moeten geven in box 3. Hierover wordt (boven de vrijstelling) 1,2% vermogensrendementsheffing geheven. Voor de hoogte van uw totale inkomstenbelasting heeft dit geen invloed.

  U heeft namelijk een andere vermogenspositie, zoals spaargeld, omgezet in een kavel. Het totaal van uw vermogen is hiermee niet gewijzigd.

  + Wat zijn de fiscale gevolgen bij een bestemmingsplanwijziging?

  Er is een verschil of een kavel privé aangekocht is of bijvoorbeeld via een eenmanszaak of een B.V.. Onafhankelijk of u privé of zakelijk hebt aangekocht krijgt u na een bestemmingsplanwijziging een WOZ beschikking. Zolang de bestemming nog landbouwgrond is bent u hiervoor vrijgesteld.

  Als u de grond na bestemmingsplanwijziging verkoopt en u heeft privé geïnvesteerd dan is de winst vrij van belasting. Als u via een B.V. heeft aangekocht dan wordt de winst een onderdeel van de ondernemingswinst en moet u hierover vennootschapsbelasting betalen.

  Bij een privé investering (dit geld ook bij een eenmanszaak) heeft u bij een verkoop met winst (bijvoorbeeld bij een bestemmingswijziging) wel te maken met een vermogensgroei. Dit heeft gevolgen voor uw aangifte in box 3.

  WhatsApp +31 6 45298753